slide

Biểu mẫu

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG BẢNG PHÂN LOẠI HẢNG HÓA DỊCH VỤ NI-XƠ

Để có thể hiểu cách phân loại về bảng phân loại hàng hóa dịch vụ Ni-Xơ cần đọc qua bảng hướng dẫn để có thể hiểu rõ hơn.

Để có thể hiểu cách phân loại về bảng phân loại hàng hóa dịch vụ Ni-Xơ cần đọc qua bảng hướng dẫn để có thể hiểu rõ hơn. Các bạn có thể bấm vào link bên dưới để tham khảo

bấm vào link

dnbtdev