slide

Biểu mẫu

TỜ KHAI ĐĂNG KÝ SÁNG CHẾ

Tờ khai đăng ký sáng chế là mẫu tờ khai được ban hành kèm theo thông tư số 01/2007/TT-BKHCN ngày 14/02/2007 của Bộ khoa học và công nghệ mà tổ chức hoặc cá nhân sử dụng để khai các thông tin theo quy định, gửi tới cục Sở hữu trí tuệ, yêu cầu Cục sở hữu trí tuệ xem xét đơn và cấp bằng độc quyền sáng chế hoặc bằng độc quyền giải pháp hữu ích,....

Tờ khai đăng ký sáng chế là mẫu tờ khai được ban hành kèm theo thông tư số 01/2007/TT-BKHCN ngày 14/02/2007 của Bộ khoa học và công nghệ mà tổ chức hoặc cá nhân sử dụng để khai các thông tin theo quy định, gửi tới cục Sở hữu trí tuệ, yêu cầu Cục sở hữu trí tuệ xem xét đơn và cấp bằng độc quyền sáng chế hoặc bằng độc quyền giải pháp hữu ích,....

tờ khai đăng ký sáng chế

dnbtdev