slide

DỊCH VỤ ĐĂNG KÝ KIỂU DÁNG CÔNG NGHIỆP

CÁC QUYỀN ĐỐI VỚI KIỂU DÁNG CÔNG NGHIỆP, THỜI HẠN BẢO HỘ VÀ NGOẠI LỆ CỦA QUYỀN ĐƯỢC BẢO HỘ

 

Điều 26: như vừa trích dẫn ở trên Điều 26.2 Hiệp địnhTRIPs mang đến cho thành viên khả năng lựa chọn quy định về ngoại lệ của các quyền được bảo hộ trên cơ sở đảm bảo tuân thủ các điều kiện kèm theo.

 

Điều khoản nay có nội dung tương tự  quy định tại điều 13 (ngoại lệ của quyền tác gia) và tại điều 30 (ngoại lệ của độc quyền sáng chế), theo đó ngoại lệ của các quyền được bảo hộ đối với kiểu dáng công nghiệp phải có tính giới hạn và không gây xung đột bất hợp lý tới việc khai thác bình thường kiểu dáng công nghiệp được bảo hộ cũng không gây phương hại bất hợp lý tới lợi ích hợp pháp của chủ sở hữu kiểu dáng công nghiệp, có tính đến lợi ích chính đáng của các bên thứ ba.

 

Các điều 123,124 và 125 Luật Sở Hữu trí tuệ Viêt Nam một mặt quy định các quyền của chủ sở hữu đối tượng sở hữu công nghiệp, bao gồm các quyền của chủ sở hữu kiểu dáng công nghiệp trong quan hệ tương ứng với các quyền dành cho chủ thể các đối tượng sở hữu công nghiệp khác – mặt khác quy định ngoại lệ của quyền đối với đối tượng sở hữu công nghiệp, bao gồm ngoại lệ của quyền đối với kiểu dáng công nghiệp – như một cách thức hữu hiệu trong việc chuyển hóa và khai thác các nội dung tương ứng của Hiệp định TRIPs và các điều khoản pháp lý quốc tế có liên quan khác vào hệ thống pháp luật quốc gia.

 

Thời hạn bảo hộ tối thiểu 10 năm cho kiểu dáng công nghiệp nêu tại điêu 26:3 Hiệp định TRIPs, Điều 93:4 Luật sở hữu trí tuệ Việt Nam quy định bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp có hiệu lực kể từ ngày cấp kéo dày đến hết năm năm kể từ ngày nộp đơn và có thể được gia hạn hai lần liên tiếp, mỗi lần năm năm.

 

Liên hệ: Tư vấn 24/7

Hotline: 090 234 9252

Mail: congtybanquyen@gmail.com

Skybe: Copyright company

 

 

dnbtdev